واکنش یک عضو شورا به حواشی نماز عید قربان اهل تسنن/ مردم نباید برای نماز در صف بایستند

واکنش یک عضو شورا به حواشی نماز عید قربان اهل تسنن/ مردم نباید برای نماز در صف بایستند

واکنش یک عضو شورا به حواشی نماز عید قربان اهل تسنن/ مردم نباید برای نماز در صف بایستند