واکنش متناقض ترزا می و جرمی کوربین به سفر ترامپ

واکنش متناقض ترزا می و جرمی کوربین به سفر ترامپ

واکنش متناقض ترزا می و جرمی کوربین به سفر ترامپ