واکنش عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت نسبت به حوادث تروریستی امروز در تهران

واکنش عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت نسبت به حوادث تروریستی امروز در تهران

واکنش عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت نسبت به حوادث تروریستی امروز در تهران