واکنش حافظی به پاسخ مترو درباره استخدام‌ها: قانع کننده نیست، چرا بدون آزمون استخدام کردید؟

واکنش حافظی به پاسخ مترو درباره استخدام‌ها: قانع کننده نیست، چرا بدون آزمون استخدام کردید؟

واکنش حافظی به پاسخ مترو درباره استخدام‌ها: قانع کننده نیست، چرا بدون آزمون استخدام کردید؟