واژگونی اتوبوس بین‌شهری در بزرگراه شهید خرازی اصفهان/ پاهای کمک‌راننده قطع شد

واژگونی اتوبوس بین‌شهری در بزرگراه شهید خرازی اصفهان/ پاهای کمک‌راننده قطع شد

واژگونی اتوبوس بین‌شهری در بزرگراه شهید خرازی اصفهان/ پاهای کمک‌راننده قطع شد