واعظی: سوءاستفاده از تریبون‌های رسمی کشور برای منافع گروهی محکوم است

واعظی: سوءاستفاده از تریبون‌های رسمی کشور برای منافع گروهی محکوم است

واعظی: سوءاستفاده از تریبون‌های رسمی کشور برای منافع گروهی محکوم است