واحدی قهرمان اسنوکر جهان شد

واحدی قهرمان اسنوکر جهان شد
نماینده ایران توانست قهرمان اسنوکر جهان شود.

واحدی قهرمان اسنوکر جهان شد