هوای پایتخت 4 درجه خنک تر می شود/ کاهش هفت تا 12 درجه ای دمای مناطق شمالی کشور

هوای پایتخت 4 درجه خنک تر می شود/ کاهش هفت تا 12 درجه ای دمای مناطق شمالی کشور

هوای پایتخت 4 درجه خنک تر می شود/ کاهش هفت تا 12 درجه ای دمای مناطق شمالی کشور