هوای آلوده حامل باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک است

هوای آلوده حامل باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک است

هوای آلوده حامل باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک است