همه پرسی در ترکیه برای تغییر قانون اساسی +تصاویر

همه پرسی در ترکیه برای تغییر قانون اساسی +تصاویر
مردم ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی از ساعت  ۷ صبح یکشنبه پای صندوق های رای امدند تا با «اری» یا «خیر» سرنوشتشان را بسازند.

همه پرسی در ترکیه برای تغییر قانون اساسی +تصاویر