همسر رئیسی: فرزندانم به خاطر کاندیداتوری پدرشان خیلی گریه کردند

همسر رئیسی: فرزندانم به خاطر کاندیداتوری پدرشان خیلی گریه کردند
زندگی خیلی معمولی داریم. ایشان با همان ماشین های سمند اداری جابجا می شوند. حتی اقوام که ماشین شاسی بلند دارند می گویند به ایشان بگویید ماشین شان را جلوی خانه ما نزنند، مردم فکر می کنند ما از این ماشین ها سوار می شویم. به گزارش تسنیم، خانم علم…

همسر رئیسی: فرزندانم به خاطر کاندیداتوری پدرشان خیلی گریه کردند