همدردی وزیر اطلاعات با بازماندگان شهدای حله

همدردی وزیر اطلاعات با بازماندگان شهدای حله
وزیر اطلاعات با حضور در مراسم تشییع شهدای اربعین با سخنرانی به زبان عربی با بازماندگان این حادثه همدردی کرد.

همدردی وزیر اطلاعات با بازماندگان شهدای حله