هزینه بازسازی سوریه 900 میلیارد دلار است

هزینه بازسازی سوریه 900 میلیارد دلار است

هزینه بازسازی سوریه 900 میلیارد دلار است