نیکی هیلی: ایرانی‌ها می‌گویند «مرگ بر آمریکا» نه «مرگ بر آلمان»

نیکی هیلی: ایرانی‌ها می‌گویند «مرگ بر آمریکا» نه «مرگ بر آلمان»

نیکی هیلی: ایرانی‌ها می‌گویند «مرگ بر آمریکا» نه «مرگ بر آلمان»