نوزاد سر راهی اهالی روستا را حیرت زده کرد

نوزاد سر راهی اهالی روستا را حیرت زده کرد

نوزاد سر راهی اهالی روستا را حیرت زده کرد