نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۹ مدیریت صنعتی

می توانید در ادامه مطلب نمونه کارنامه بیش از ۱۷۰ نفر از داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۸۹ مدیریت صنعتی و تکنولوژی را مشاهده نمایید :

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۹ مدیریت صنعتی و تکنولوژی

توجه : س= سفید


زبان

ریاضی-آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد

تحقیق در عملیات

تولید

رتبه

معدل موثر

۷۵٫۵۶

۴۷٫۰۱

۳۶٫۶۷

۷۰

۷۵٫۵۶

س

۷

۱۴٫۶۶

۴۶٫۶۷

۳۱٫۶۷

۴۴٫۴۴

۴۷٫۷۸

۵۸٫۸۹

۷۲٫۲۲

۱۴

۱۳٫۶۸

۲۴٫۴۴

۲۴٫۱۷

۷۲٫۲۲

۵۳٫۳۳

۶۵٫۵۶

۴۷٫۷۸

۱۶

۱۵٫۵۶

۵۰

۲۲٫۵

۴۳٫۳۳

۴۸٫۸۹

۶۴٫۴۴

۴۳٫۳۳

۲۱

۱۸٫۱۶

۳۲٫۲۲

۳۳٫۳۳

۶۱٫۱۱

۶۶٫۶۷

۶۴٫۴۴

۲۱٫۱۱

۲۳

۱۶٫۱۵

۲۲٫۲۲

۴۷٫۵

۳۷٫۷۸

۵۷٫۷۸

۶۳٫۳۳

۷۳٫۳۳

۲۵

۱۴٫۶۱

۴۴٫۴۴

۲۷٫۵

۳۵٫۵۶

۴۷٫۷۸

۵۷٫۷۸

۵۳٫۳۳

۳۰

۱۸٫۳۴

۳۶٫۶۷

۱۲٫۵

۴۵٫۵۶

۷۴٫۴۴

۵۰

۵۷٫۷۸

۳۲

۱۵٫۶۲

۲۲٫۲۲

۱۸٫۳۳

۶۱٫۱۱

۵۲٫۲۲

۵۶٫۶۷

۶۰

۳۳

۱۶٫۴۸

۳۶٫۶۷

۴۲٫۵

۴۰

۴۶٫۶۷

۷۱٫۱۱

۳۴٫۴۴

۳۴

۱۵٫۱۳

۴۲٫۲۲

۴۰

۵۱٫۱۱

۵۸٫۸۹

۲۲٫۲۲

۴۷٫۷۸

۴۲

۱۴٫۷۴

۳۲٫۲۲

۲۱٫۶۷

۳۱٫۱۱

۴۶٫۶۷

۶۸٫۸۹

۵۵٫۵۶

۴۶

۱۸٫۲۸

۲۰

۲۳٫۹۳

۵۷٫۷۸

۳۴٫۴۴

۶۷٫۷۸

۴۵٫۵۶

۴۷

۱۷٫۷۴

۱۵٫۵۶

۲۹٫۰۶

۶۴٫۴۴

۲۸٫۸۹

۷۷٫۷۸

۴۲٫۲۲

۵۰

۱۵٫۴۸

۳۵٫۵۶

۳۱٫۶۷

۳۸٫۸۹

۵۸٫۸۹

۳۵٫۵۶

۵۷٫۷۸

۵۱

۱۵٫۹۳

۶۴٫۴۴

۲۱٫۶۷

۴۱٫۱۱

۵۴٫۴۴

۳۵٫۵۶

۳۲٫۲۲

۵۲

۱۴٫۵۲

۱۶٫۶۷

۲۰٫۵۱

۴۷٫۷۸

۴۷٫۷۸

۵۸٫۸۹

۷۴٫۴۴

۵۷

۱۴٫۶۳

۳۸٫۸۹

۳۰

۳۸٫۸۹

۴۶٫۶۷

۵۰

۴۸٫۸۹

۶۲

۱۴٫۶۵

۳۶٫۶۷

۳۰٫۸۳

۴۱٫۱۱

۳۶٫۶۷

۵۳٫۳۳

۵۷٫۷۸

۶۴

۱۳٫۹

۳۰

۲۵٫۶۴

۶۱٫۱۱

۳۷٫۷۸

۳۱٫۱۱

۴۸٫۸۹

۷۴

۱۶٫۰۷

۳۳٫۳۳

۲۶٫۶۷

۴۳٫۳۳

۴۵٫۵۶

۶۵٫۵۶

۳۲٫۲۲

۷۶

۱۴٫۶۷

۸٫۸۹

۴۰

۳۱٫۱۱

۴۱٫۱۱

۶۰

۶۰

۸۱

۱۹٫۱۵

۲۴٫۴۴

۱۸٫۳۳

۴۵٫۵۶

۵۳٫۳۳

۵۷٫۷۸

۴۸٫۸۹

۸۳

۱۴٫۴۳

۳۰

۵۸٫۳۳

۴۴٫۴۴

۵۱٫۱۱

۶۱٫۱۱

س

۹۱

۱۴٫۳۷

۴۴٫۴۴

۲۰

۴۰

۵۳٫۳۳

۴۴٫۴۴

۳۵٫۵۶

۱۰۱

۱۴

۱۲٫۲۲

۴٫۲۷

۶۲٫۲۲

۴۷٫۷۸

۵۲٫۲۲

۴۴٫۴۴

۱۱۱

۱۵٫۷۳

۲۴٫۴۴

۳۳٫۳۳

۴۷٫۷۸

۳۶٫۶۷

۴۰

۴۷٫۷۸

۱۱۶

۱۵٫۷

۸٫۸۹

۲۷٫۵

۲۱٫۱۱

۷۲٫۲۲

۵۶٫۶۷

۶۱٫۱۱

۱۲۲

۱۶٫۰۷

۳۳٫۳۳

۲۰

۵۷٫۷۸

۴۴٫۴۴

۵۵٫۵۶

س

۱۲۳

۱۷٫۲۶

۶۸٫۸۹

س

۶۸٫۸۹

۶۴٫۴۴

س

س

۱۲۸

۱۴٫۱

۲۰

۴۱٫۶۷

۳۲٫۲۲

۴۳٫۳۳

۴۴٫۴۴

۶۳٫۳۳

۱۲۹

۱۳٫۹۱

۱۸٫۸۹

۱۵

۶۴٫۴۴

۵۵٫۵۶

۵۸٫۸۹

س

۱۴۴

۱۶٫۸۹

۲۶٫۶۷

۳۹٫۱۷

۳۲٫۲۲

۴۲٫۲۲

۴۶٫۶۷

۳۰

۱۴۸

۱۸٫۲۹

۲۰

۲۲٫۵

۴۰

۴۷٫۷۸

۲۸٫۸۹

۷۱٫۱۱

۱۵۳

۱۵٫۳۴

۱۱٫۱۱

۲۳٫۰۸

۵۰

۴۱٫۱۱

۴۷٫۷۸

۴۷٫۷۸

۱۵۷

۱۶٫۹۱

۳۳٫۳۳

۲۷٫۵

۳۳٫۳۳

۴۷٫۷۸

۴۷٫۷۸

۳۵٫۵۶

۱۶۰

۱۵٫۱۴

۱۴٫۴۴

۲۶٫۶۷

۴۰

۵۷٫۷۸

۴۴٫۴۴

۳۴٫۴۴

۱۶۵

۱۷٫۶

۲۵٫۵۶

۱۴٫۱۷

۴۱٫۱۱

۴۵٫۵۶

۴۴٫۴۴

۴۲٫۲۲

۱۶۹

۱۶٫۸۵

۱۱٫۱۱

۴۰٫۸۳

۴۴٫۴۴

۵۲٫۲۲

۳۲٫۲۲

۴۳٫۳۳

۱۸۵

۱۵٫۰۸

۲۲٫۲۲

۱۳٫۳۳

۴۳٫۳۳

۵۶٫۶۷

۳۶٫۶۷

۴۵٫۵۶

۱۹۴

۱۵٫۰۲

۳۲٫۲۲

۱۹٫۶۶

۳۸٫۸۹

۳۳٫۳۳

۲۸٫۸۹

۵۶٫۶۷

۱۹۷

۱۵٫۹۹

۲۳٫۳۳

۳۵٫۸۳

۳۴٫۴۴

۵۸٫۸۹

۵۴٫۴۴

س

۱۹۷

۱۷٫۹۳

۲۴٫۴۴

۳۱٫۶۲

۳۷٫۷۸

۵۵٫۵۶

۳۰

۳۲٫۲۲

۲۰۲

۱۶٫۳۳

۴۵٫۵۶

۱۵٫۸۳

۵۳٫۳۳

۳۸٫۸۹

۴۶٫۶۷

س

۲۱۹

۱۴٫۳۴

۱۶٫۶۷

۲۰

۶۵٫۵۶

۵۳٫۳۳

۴۳٫۳۳

۶٫۶۷

۲۳۱

۱۴٫۴۴

س

۵٫۹۸

۱۸٫۸۹

۴۸٫۸۹

۷۷٫۷۸

۶۸٫۸۹

۲۴۶

۱۷٫۳۸

۳۴٫۴۴

۱۳٫۶۸

۵۱٫۱۱

۱۴٫۴۴

۳۸٫۸۹

۴۵٫۵۶

۲۵۵

۱۴٫۸۲

۴۱٫۱۱

۱۸٫۳۳

۴۵٫۵۶

۱۸٫۸۹

۳۶٫۶۷

۴۰

۲۶۷

۲۳٫۳۳

۳۰

۲۱٫۱۱

۳۱٫۱۱

۵۳٫۳۳

۶۲٫۲۲

۲۷۰

۱۳٫۸۳

۲۵٫۵۶

۳٫۳۳

۶۱٫۱۱

۶۱٫۱۱

۳۵٫۵۶

س

۲۷۲

۱۶٫۵

۱۵٫۵۶

۲۶٫۶۷

۵۱٫۱۱

۴۸٫۸۹

۱۷٫۷۸

۴۴٫۴۴

۲۷۳

۱۴٫۸۷

۳۰

۲٫۵

۶۱٫۱۱

۲۶٫۶۷

۲۷٫۷۸

۴۶٫۶۷

۲۸۶

۱۳٫۸۷

۱۵٫۵۶

۲۰

۴۷٫۷۸

۴۰

۵۶٫۶۷

۱۶٫۶۷

۲۸۸

۱۶٫۳۳

۲۵٫۵۶

۳۰

۲۰

۲۳٫۳۳

۵۳٫۳۳

۵۲٫۲۲

۳۱۳

۱۵٫۶۳

س

۱۹٫۱۷

۵۱٫۱۱

۳۷٫۷۸

۵۶٫۶۷

۳۸٫۸۹

۳۴۸

۱۴٫۰۶

۵۳٫۳۳

۳۵٫۰۴

۳۷٫۷۸

۳۵٫۵۶

۲۰

س

۳۵۳

۱۴٫۳۹

۴۲٫۲۲

۱۱٫۶۷

۳۸٫۸۹

۴۷٫۷۸

۲۸٫۸۹

س

۳۶۵

۱۷٫۷۲

۲۷٫۷۸

۳۵

۵۰

۳۶٫۶۷

۳۴٫۴۴

س

۳۷۲

۱۴٫۸۲

۴۱٫۱۱

۷٫۶۹

۳۸٫۸۹

۴۳٫۳۳

۵۴٫۴۴

س

۴۰۳

۱۳٫۵۴

۴۳٫۳۳

۳۱٫۶۷

۲۲٫۲۲

۲۴٫۴۴

۴۵٫۵۶

۱۲٫۲۲

۴۲۰

۱۵٫۸۵

۱۱٫۱۱

۲۶٫۵

۳۷٫۷۸

۴۶٫۶۷

۶۶٫۶۷

س

۴۴۰

۱۵٫۲۸

۳۸٫۸۹

۲۴٫۱۷

۶۳٫۳۳

۱۱٫۱۱

۳٫۳۳

۱۲٫۲۲

۴۵۳

۱۶٫۹۶

۲۲٫۲۲

۷٫۵

۴۷٫۷۸

۶۲٫۲۲

۳۶٫۶۷

س

۴۶۸

۱۵٫۰۵

۱۱٫۱۱

۲۱٫۳۷

۳۱٫۱۱

۳۶٫۶۷

۲۵٫۵۶

۵۵٫۵۶

۴۹۶

۱۶٫۴

۳۸٫۸۹

۲۵٫۶۴

۲۷٫۷۸

۳۶٫۶۷

۴۷٫۷۸

س

۴۹۸

۱۴٫۸

۴۰

۱۹٫۱۷

۳۰

۲۴٫۴۴

۴۴٫۴۴

س

۵۰۰

۱۸٫۲۵

۳۷٫۷۸

۳۳٫۳۳

۴۳٫۳۳

۵۴٫۴۴

س

س

۵۰۷

۱۴٫۷۴

۲۰

۲۴٫۷۹

۴۷٫۷۸

۴۸٫۸۹

۲۶٫۶۷

س

۵۲۴

۱۶٫۰۱

۲٫۲۱-

۴۰٫۸۳

۱۱٫۱۱

۴۴٫۴۴

۵۶٫۶۷

۵۱٫۱۱

۵۳۴

۱۵٫۰۲

۴۵٫۵۶

۷٫۵

۴۸٫۸۹

۴۲٫۲۲

۵٫۵۶

س

۵۴۹

۱۶٫۷۲

۵۱٫۱۱

۶٫۶۷

۵۳٫۳۳

۳۱٫۱۱

س

س

۵۵۳

۱۷٫۰۵

۵۰

۲۴٫۱۷

۲۲٫۲۲

۱۶٫۶۷

۲۷٫۷۸

۲۵٫۵۶

۵۶۰

۱۵٫۳

۳۵٫۵۶

۳۹٫۳۲

۴۱٫۱۱

۴۶٫۶۷

س

س

۵۶۲

۱۵٫۶۱

۶٫۶۷

۳۰٫۸۳

۵۲٫۲۲

۳۶٫۶۷

۴۶٫۶۷

س

۵۸۱

۱۴٫۹۶

۳۸٫۸۹

۲٫۵

۵۷٫۷۸

۲۷٫۷۸

۳٫۳۳

۲۵٫۵۶

۵۸۵

۱۴٫۵۵

۲۴٫۴۴

۲۴٫۱۷

۲۴٫۴۴

۳۴٫۴۴

۲۱٫۱۱

۴۳٫۳۳

۵۸۷

۱۶٫۱۵

۲۸٫۸۹

۲۹٫۱۷

۲۵٫۵۶

۴۷٫۷۸

۴۱٫۱۱

س

۵۸۹

۱۵٫۳۹

۳٫۳۳

۲۳٫۹۳

۴۲٫۲۲

۶۲٫۲۲

۲۲٫۲۲

۳۵٫۵۶

۵۹۵

۱۲٫۷۲

۵۲٫۲۲

۱۰

۴۰

۳۳٫۳۳

۲۲٫۲۲

س

۶۰۰

۱۴٫۴۱

۱۶٫۶۷

۲۳٫۰۸

۶۳٫۳۳

۵۷٫۷۸

۴٫۴۴

س

۶۰۴

۱۴٫۰۹

۱۴٫۴۴

۱۹٫۱۷

۳۴٫۴۴

۳۸٫۸۹

۳۵٫۵۶

۴۰

۶۰۸

۱۳٫۶۷

۲۸٫۸۹

۱۰

۴۷٫۷۸

۴۶٫۶۷

۲۴٫۴۴

س

۶۱۵

۱۵٫۷۲

س

۱۷٫۵

۵۳٫۳۳

۳۴٫۴۴

۳۵٫۵۶

۳۴٫۴۴

۶۵۲

۱۳٫۹۴

۲۷٫۷۸

۲۰

۳۵٫۵۶

۴۸٫۸۹

۳۳٫۳۳

س

۶۶۳

۱۴٫۷۶

۲۸٫۸۹

۵

۶۲٫۲۲

۳۷٫۷۸

۱۱٫۱۱

س

۶۸۹

۱۵٫۶۴

۱۴٫۴۴

۱۶٫۶۷

۶۲٫۲۲

۴۷٫۷۸

س

س

۶۹۰

۱۷٫۹۳

۱۱٫۱۱

۱۶٫۶۷

۶۳٫۳۳

۴۴٫۴۴

۱۳٫۳۳

س

۶۹۴

۱۶٫۴۹

۲۶٫۶۷

۲۰٫۸۳

۳۱٫۱۱

۵۰

۲۲٫۲۲

س

۷۸۹

۱۶٫۷۱

۱۰

۱۸٫۳۳

۵۱٫۱۱

۳۸٫۸۹

۴۷٫۷۸

س

۷۹۹

۱۳٫۱

۲۱٫۱۱

۲۸٫۳۳

۳۴٫۴۴

۴۳٫۳۳

۲۸٫۸۹

س

۸۰۲

۱۵٫۷۴

۲۸٫۸۹

۱۱٫۶۷

۳۴٫۴۴

۳۴٫۴۴

۷٫۷۸

۳۵٫۵۶

۸۲۹

۱۵٫۳۵

۱۰

۱۴٫۱۷

۴۵٫۵۶

۳۵٫۵۶

۳۸٫۸۹

س

۸۴۵

۱۷٫۷۶

۵۳٫۳۳

۲۹٫۱۷

۲۳٫۳۳

۱۱٫۱۱

۳۷٫۷۸

س

۸۵۴

۱۳٫۲۶

۵۴٫۴۴

۱۳٫۳۳

۳۰

۲۳٫۳۳

۱۰

۲۲٫۲۲

۸۵۷

۱۲٫۷۱

۳۴٫۴۴

۲۵٫۶۴

۴۸٫۸۹

۲۸٫۸۹

س

س

۹۱۶

۱۵٫۵۲

۲۲٫۲۲

۲۹٫۱۷

۴۲٫۲۲

۴۵٫۵۶

س

س

۹۴۱

۱۶٫۹۴

۵۷٫۷۸

۲٫۵

۳۵٫۵۶

۲۵٫۵۶

۸٫۸۹

س

۹۴۴

۱۵٫۷۳

۳۳٫۳۳

۱۵

۵۰

۳۶٫۶۷

۴٫۴۴

س

۹۵۹

۱۴٫۶۹

۲۷٫۷۸

۲۸٫۲۱

۵۴٫۴۴

۳۰

س

س

۹۶۹

۱۴٫۵

۱۳٫۳۳

۲۱٫۶۷

۳۱٫۱۱

۲۸٫۸۹

۵۸٫۸۹

س

۹۸۷

۱۵٫۴۳

۵٫۵۶

۱۹٫۱۷

۴۶٫۶۷

۳۵٫۵۶

۳۵٫۵۶

س

۱۰۴۴

۱۶٫۴۳

۲۵٫۵۶

۷٫۵

۴۴٫۴۴

۲۷٫۷۸

۱۲٫۲۲

۱۸٫۸۹

۱۰۷۹

۱۵٫۵

۲۶٫۶۷

۵

۴۶٫۶۷

۲۸٫۸۹

۱۸٫۸۹

س

۱۰۸۴

۱۷٫۲۳

۳۸٫۸۹

۲۰

۱۵٫۵۶

۲۱٫۱۱

۴۳٫۳۳

س

۱۰۹۹

۱۶٫۳۶

۱۳٫۳۳

۱۴٫۱۷

۴۳٫۳۳

۲۴٫۴۴

۴۳٫۳۳

س

۱۱۱۱

۴۳٫۳۳

۱۷٫۵

۲۶٫۶۷

۴۳٫۳۳

س

س

۱۱۱۵

۱۶٫۲۶

۶٫۶۷

۱۱٫۹۷

۴۰

۵۰

۲۸٫۸۹

س

۱۱۵۶

۱۶٫۹۷

۴۰

۲۰

۳۸٫۸۹

۲۷٫۷۸

س

س

۱۱۸۱

۱۵٫۶۳

۲۳٫۳۳

۴٫۱۷

۳۵٫۵۶

۵۳٫۳۳

۱۸٫۸۹

س

۱۲۲۳

۱۵٫۴۶

۴۵٫۵۶

س

۴۷٫۷۸

۳۳٫۳۳

س

س

۱۲۳۶

۱۳٫۵۵

۲۷٫۷۸

۲٫۵

۶۰

۳۴٫۴۴

س

۳٫۳۳

۱۲۹۷

۱۳٫۱۹

۵٫۵۶

۲٫۵

۴۴٫۴۴

۴۰

۲۷٫۷۸

س

۱۳۱۰

۱۸٫۶۲

۱٫۱۱

۳٫۴۲

۳۶٫۶۷

۴۶٫۶۷

۴۷٫۷۸

س

۱۳۱۹

۱۶٫۶۳

۴۵٫۵۶

۵

۱۰

۵۲٫۲۲

۱۶٫۶۷

س

۱۴۰۸

۱۵٫۳۹

۱۵٫۵۶

۱۹٫۱۷

۳۷٫۷۸

۵۶٫۶۷

س

س

۱۴۱۴

۱۵٫۶۴

۱۳٫۳۳

۷٫۵

۴۰

۴۱٫۱۱

۱۶٫۶۷

س

۱۴۳۶

۱۷٫۶۸

س

۲۴٫۱۷

۵۱٫۱۱

۶۲٫۲۲

س

س

۱۴۹۱

۱۳٫۵۳

۱۷٫۷۸

۱۵

۳۸٫۸۹

۴۰

س

س

۱۴۹۴

۱۸٫۳۱

۲۵٫۵۶

س

۵۷٫۷۸

۲۷٫۷۸

س

س

۱۴۹۸

۱۵٫۶۳

۲۰

۱٫۶۶-

۵۳٫۳۳

۴۷٫۷۸

س

س

۱۵۰۲

۱۴٫۹۲

۱۶٫۶۷

س

۳۳٫۳۳

۴۲٫۲۲

۳۵٫۵۶

س

۱۵۰۲

۱۵٫۶۰

۱۲٫۲۲

۱۱٫۶۷

۳۵٫۵۶

۴۲٫۲۲

۲۸٫۸۹

س

۱۵۵۴

۱۴٫۹۵

۵۴٫۴۴

۰٫۸۳

۳۵٫۵۶

۱۱٫۱۱

۱٫۱۱

س

۱۵۸۵

۱۶٫۰۵

۴۶٫۶۷

۵۵٫۸۳

۲۴٫۴۴

۱۰

۶٫۶۷

۱۵٫۵۵-

۱۶۰۱

۱۲٫۷۳

۱۱٫۱۱

س

۵۳٫۳۳

۶۰

س

س

۱۶۴۵

۱۳٫۹۱

۲۶٫۶۷

۱٫۶۷

۴۴٫۴۴

۴۲٫۲۲

س

س

۱۷۰۶

۱۴٫۷۴

۲۸٫۸۹

۰٫۸۳

۴۶٫۶۷

۲۰

س

۱۱٫۱۱

۱۷۲۷

۱۵٫۶۳

۲۲٫۲۲

۱۱٫۶۷

۴۱٫۱۱

۳۷٫۷۸

س

س

۱۷۶۳

۱۵٫۵۶

۱۵٫۵۶

۲۲٫۵

۳۳٫۳۳

۱۸٫۸۹

۳۲٫۲۲

س

۱۷۹۹

۱۴٫۸۲

۵٫۵۶

س

۵۱٫۱۱

۵۱٫۱۱

س

س

۱۸۴۶

۱۶٫۷۱

۲۸٫۸۹

۲۸٫۳۳

۳۱٫۱۱

۱۲٫۲۲

س

س

۱۸۵۹

۱۷٫۸۴

۲۱٫۱۱

۲۱٫۳۷

۴۶٫۶۷

۲۵٫۵۶

س

س

۱۸۸۴

۱۳٫۹

۳۳٫۳۳

۹٫۱۷

۳۷٫۷۸

۳۳٫۳۳

س

س

۱۸۸۸

۱۳٫۷۷

۱۶٫۶۷

۵

۴۸٫۸۹

۴۱٫۱۱

س

س

۱۹۰۹

۱۴٫۶۱

۲۱٫۱۱

۱۱٫۶۷

۳۲٫۲۲

۷٫۷۸

۲۶٫۶۷

۱۲٫۲۲

۲۰۰۱

۱۵٫۴۱

۴٫۴۴

۱۷٫۵

۳۰

۳۷٫۷۸

۱۶٫۶۷

س

۲۰۴۹

۱۸٫۱۶

۱۴٫۴۴

۱۴٫۱۷

۴۳٫۳۳

۴۴٫۴۴

س

س

۲۰۶۸

۱۳٫۵۵

۴۲٫۲۲

۳٫۳۳

۳۲٫۲۲

۳۱٫۱۱

۱٫۱۰-

س

۲۰۸۳

۱۳٫۵۴

۷٫۷۸

۱٫۶۷

۴۱٫۱۱

۱٫۱۱

۱۳٫۳۳

۲۶٫۶۷

۲۱۲۷

۱۹٫۲۵

۲۵٫۵۶

۲۵٫۸۳

۲۰

۴۵٫۵۶

س

س

۲۱۳۰

۱۴٫۳۵

۱۰

۷٫۵

۴۴٫۴۴

۴۸٫۸۹

س

س

۲۱۴۱

۱۴٫۶۵

۱۵٫۵۶

۱٫۶۷

۴۷٫۷۸

۳۲٫۲۲

س

س

۲۱۴۴

۱۵٫۵۳

۸٫۸۹

س

۵۳٫۳۳

۳۳٫۳۳

س

س

۲۱۵۶

۱۶٫۹۵

۸٫۸۹

س

۴۷٫۷۸

۴۳٫۳۳

س

س

۲۱۹۷

۱۶٫۳۹

۵۱٫۱۱

۷٫۵

۲۵٫۵۶

۲۰

س

س

۲۲۶۴

۱۳٫۱۶

۱۷٫۷۸

۱۵٫۸۳

۲۷٫۷۸

۳۱٫۱۱

۱۷٫۷۸

۲۳۲۵

۱۴٫۷۸

۴۵٫۵۶

۲۸٫۳۳

۱۵٫۵۶

۶٫۶۷

۵٫۵۶

س

۲۳۴۴

۱۴٫۸۷

۱۵٫۵۶

۴۱٫۰۳

س

۴۳٫۳۳

س

س

۲۴۵۶

۱۹٫۳۳

۳۲٫۲۲

۳٫۴۲

۲۲٫۲۲

۳۱٫۱۱

س

س

۲۵۷۸

۱۷٫۱

۱۴٫۴۴

۱٫۶۷

۴۳٫۳۳

۳۱٫۱۱

س

س

۲۶۷۴

۱۵٫۹۸

۶٫۶۷

۰٫۸۳

۴۰

۴۲٫۲۲

۶٫۶۷

س

۲۷۷۸

۱۵٫۶

۲٫۲۲

۱۸٫۳۳

۳۲٫۲۲

۲۲٫۲۲

۲۳٫۳۳

س

۲۸۱۸

۱۶٫۲۶

۵۱٫۱۱

۱٫۶۷

۳٫۳۳

۲۶٫۶۷

س

س

۲۹۵۰

۱۶٫۹۲

۱۸٫۸۹

۲٫۵۶

۳۲٫۲۲

۴٫۴۴

۵٫۵۶

۳۰

۳۰۱۵

۱۴٫۷۵

س

۲۴٫۱۷

۲۲٫۲۲

۳۴٫۴۴

۲۳٫۳۳

س

۳۰۴۳

۱۵٫۴۴

۲۵٫۵۶

۹٫۱۷

س

۵۱٫۱۱

س

س

۳۰۵۴

۱۸٫۸۶

۲۴٫۴۴

۴۴٫۴۴

۱۴٫۴۴

۱۰

س

س

۳۰۷۰

۱۵٫۸۸

س

۱۱٫۶۷

۲٫۲۲

۳۵٫۵۶

۵۲٫۲۲

س

۳۰۸۵

۱۷٫۹۱

۲٫۲۲

۱۳٫۳۳

۱۷٫۷۸

۱۵٫۵۶

۴۲٫۲۲

س

۳۰۹۲

۱۸٫۲۴

۵٫۵۶

۱۲٫۵

۳۵٫۵۶

۵۲٫۲۲

س

س

۳۱۱۵

۱۲٫۹

۵٫۵۶

س

۳۵٫۵۶

۳۸٫۸۹

۶٫۶۷

س

۳۲۰۹

۱۶٫۵۸

۲۸٫۸۹

۲۶٫۶۷

۱۵٫۵۶

۵٫۵۶

۰

۶٫۶۷

۳۵۴۹

۱۵٫۷۲

۸٫۸۹

۲۱٫۶۷

۳۴٫۴۴

۲۷٫۷۸

س

س

۳۵۵۹

۱۳٫۸۵

۱۳٫۳۳

۱۰

۳۲٫۲۲

۲۶٫۶۷

۱۳٫۳۳

س

۳۵۶۹

۱۳٫۰۲

۱۴٫۴۴

۸٫۳۳

۲۷٫۷۸

۲۱٫۱۱

۲۰

س

۳۵۷۵

۱۴٫۱۵

۳۳٫۳۳

۱۰

۱۱٫۱۱

۶٫۶۷

۶٫۶۷

س

۳۶۱۴

۱۸٫۷۴

۵۵٫۵۶

۱٫۶۶-

۱۴٫۴۴

۱٫۱۱

۲٫۲۲

۱٫۱۰-

۳۶۵۵

۱۵٫۳۹

۵۸٫۸۹

۲٫۴۹-

۱۶٫۶۷

۵٫۵۶

۰

س

۳۶۶۸

۱۳٫۱۲

۱۱٫۱۱

۱۰٫۸۳

۱۷٫۷۸

۷٫۷۸

۳۵٫۵۶

س

۳۷۲۴

۱۶٫۹

۲۱٫۱۱

س

۱۵٫۵۶

۲۶٫۶۷

۱۴٫۴۴

۵٫۵۶

۳۸۲۰

۱۵٫۷۷

۲۲٫۲۲

۴٫۱۷

۲۷٫۷۸

۲۷٫۷۸

س

س

۳۸۶۷

۱۴٫۵۷

۴۰

۱۵

۱۰

۲۲٫۲۲

س

س

۳۸۹۹

۱۳٫۳۷

۳۶٫۶۷

س

۲۲٫۲۲

۲۲٫۲۲

س

س

۴۱۳۶

۱۳٫۰۹

۱۵٫۵۶

۲٫۵

۴۵٫۵۶

۱۲٫۲۲

س

س

۴۱۴۰

۱۳٫۹۴

۵٫۵۶

۵٫۱۳

۴۰

۵٫۵۶

س

۱۰

۴۱۸۵

۱۷٫۴

۱۱٫۱۱

۸٫۳۳

۳۱٫۱۱

۲۱٫۱۱

س

س

۴۲۰۴

۱۶٫۵۷

۸٫۸۹

۲۲٫۲۲

۲۶٫۶۷

۱۲٫۲۲

-۶٫۶۶

۳٫۳۳

۴۳۳۴

۱۷٫۹۵

۵٫۵۶

۳۵٫۸۳

س

۴۶٫۶۷

س

س

۴۳۸۳

۱۶٫۴۸

آخرین رتبه مجاز در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی: ۴۵۰۷

س= سفید


نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

3 thoughts on “نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۹ مدیریت صنعتی

  مجتبی

  (آبان ۱۹, ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۳)

  سلام خسته نباشید
  ممنون بابت مطالب خوبتون
  کاش یه تقسیم بندی هم می کردید که با هر رتبه می شه کجا قبول شد


  سلام
  بزودی مطلبی هم در این خصوص خواهیم داشت

  hamzeh

  (مرداد ۲۶, ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۹)

  سلام این منابع ارشد رو برام میاری یا به زور بیام ازت بگیرم البته اونایی که فعلا نمی خوای بخونیشون


  حمید رضا اسماعیلی

  (دی ۱۷, ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۶)

  با سلام و تشکر از مطالب کاملاً ارزشمند ارسالی لطفاً در صورت امکان جزوات در خصوص سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی به ایمیل اینجانب ارسال نمایید . باسپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette