نماینده رشت در مجلس:تایید اشکال فنی در دستگاه رای دهی دکتر شهریاری از سوی مرکز آمار مجلس

نماینده رشت در مجلس:تایید اشکال فنی در دستگاه رای دهی دکتر شهریاری از سوی مرکز آمار مجلس

نماینده رشت در مجلس:تایید اشکال فنی در دستگاه رای دهی دکتر شهریاری از سوی مرکز آمار مجلس