نقوی حسینی:هرگونه تحدید صدور ویزا برای ایرانیان نقض روح برجام محسوب می شود

نقوی حسینی:هرگونه تحدید صدور ویزا برای ایرانیان نقض روح برجام محسوب می شود

نقوی حسینی:هرگونه تحدید صدور ویزا برای ایرانیان نقض روح برجام محسوب می شود