نفس تهران باز هم به شماره افتاد

نفس تهران باز هم به شماره افتاد
هوای امروز پایتخت برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام شد.

نفس تهران باز هم به شماره افتاد