نظرسنجی: بسیاری از آمریکایی ها ترامپ را بدتر از اوباما می‌دانند

نظرسنجی: بسیاری از آمریکایی ها ترامپ را بدتر از اوباما می‌دانند

نظرسنجی: بسیاری از آمریکایی ها ترامپ را بدتر از اوباما می‌دانند