نشست زمین در خیابان گاندی/ سازمان آب و فاضلاب دنبال لوله آب قدیمی می‌گردد

نشست زمین در خیابان گاندی/ سازمان آب و فاضلاب دنبال لوله آب قدیمی می‌گردد

نشست زمین در خیابان گاندی/ سازمان آب و فاضلاب دنبال لوله آب قدیمی می‌گردد