نسخه همبازیان طارمی در پرسپولیس

نسخه همبازیان طارمی در پرسپولیس
طارمی می خواهد با سکوت روزهای سختش را در پرسپولیس سپری کند.

نسخه همبازیان طارمی در پرسپولیس