ناطق نوری در تلویزیون: مردم ما هنوز شوکه و داغ هستند/فقدان هاشمی هر چه بگذرد بیشتر احساس می‌ شود

ناطق نوری در تلویزیون: مردم ما هنوز شوکه و داغ هستند/فقدان هاشمی هر چه بگذرد بیشتر احساس می‌ شود

ناطق نوری در تلویزیون: مردم ما هنوز شوکه و داغ هستند/فقدان هاشمی هر چه بگذرد بیشتر احساس می‌ شود