میل رو به رشد خرید طلا/دلیل افزایش تقاضا چیست؟

میل رو به رشد خرید طلا/دلیل افزایش تقاضا چیست؟
احتمال خرید طلا با هدف سرمایه گذاری امن دارد به نحو فزاینده ای افزایش می یابد که ناشی از مسائل سیاسی حاکم بر آمریکا و کشورهای اروپایی است.

میل رو به رشد خرید طلا/دلیل افزایش تقاضا چیست؟