میثم مظفر از تاکسیرانی خداحافظی کرد

میثم مظفر از تاکسیرانی خداحافظی کرد
میثم مظفر، پس از ۱۶۰۰ روز خدمت صادقانه و تحول آفرین در شبکه حمل و نقل تاکسی شهر تهران از این سازمان رفت.

میثم مظفر از تاکسیرانی خداحافظی کرد