مگر «فروشنده» تبلیغ ماهواره‌ای داشت که فروخت؟

مگر «فروشنده» تبلیغ ماهواره‌ای داشت که فروخت؟

مگر «فروشنده» تبلیغ ماهواره‌ای داشت که فروخت؟