موگرینی: برگزیت چالشی برای امنیت و دفاع اروپا ایجاد نمی‌کند

موگرینی: برگزیت چالشی برای امنیت و دفاع اروپا ایجاد نمی‌کند

موگرینی: برگزیت چالشی برای امنیت و دفاع اروپا ایجاد نمی‌کند