مه گرفتگی در محور کرج-چالوس/ترافیک در محور شمال به جنوب کرج-چالوس و هراز

مه گرفتگی در محور کرج-چالوس/ترافیک در محور شمال به جنوب کرج-چالوس و هراز

مه گرفتگی در محور کرج-چالوس/ترافیک در محور شمال به جنوب کرج-چالوس و هراز