مهمانان برنامه ماه عسل زندانیان جرائم غیرعمد نبودند؟

مهمانان برنامه ماه عسل زندانیان جرائم غیرعمد نبودند؟
رئیس ستاد دیه کشور عنوان کرده است، مهمانان برنامه ماه عسل زندانیان جرائم غیرعمد نبوده‌ اند. به گفته رئیس ستاد دیه کشور مهمانان برنامه ماه عسل زندانیان جرائم غیرعمد نبوده‌اند…

مهمانان برنامه ماه عسل زندانیان جرائم غیرعمد نبودند؟