ممکن است احمدی نژاد در لحظه آخر خودش کاندیدا شود / او از الهام و شمس الدین حسینی هم خواسته کاندیدا شوند / الهام موضع شدیدی علیه مشایی و بقایی دارد

ممکن است احمدی نژاد در لحظه آخر خودش کاندیدا شود / او از الهام و شمس الدین حسینی هم خواسته کاندیدا شوند / الهام موضع شدیدی علیه مشایی و بقایی دارد

ممکن است احمدی نژاد در لحظه آخر خودش کاندیدا شود / او از الهام و شمس الدین حسینی هم خواسته کاندیدا شوند / الهام موضع شدیدی علیه مشایی و بقایی دارد