مقایسه رتبه و محل قبولی، نمونه کارنامه، آخرین تراز و رتبه قبولی، ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲

رتبه محل قبولی
۳ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
۹ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
۱۰ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
۱۵ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
۲۵ دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- فقط مرد
۲۷ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
۲۸ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
۴۲ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
۵۳ دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
۵۹ دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تولید
۶۷ دانشگاه شیراز-روزانه-گرایش تولید
۹۶ دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تولید
۱۰۱ دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تولید
۱۰۸ دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
۱۳۱ دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تولید
۱۷۶ دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تولید
۲۰۳ دانشگاه علامه طباطبایی-روزانه- گرایش تولید-فقط زن
۲۷۷ دانشگاه یزد-روزانه-گرایش تولید و عملیات
۳۴۸ دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تحقیق در عملیات
۴۰۴ دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تحقیق در عملیات
۴۳۱ دانشگاه علم و صنعت ایران-روزانه- مدیریت تکنولوژی- فقط مرد
۴۷۶ دانشگاه تهران(پردیس قم) روزانه- گرایش تحقیق درعملیات
۶۵۵ موسسه عالی آموزش و پزوهش مدیریت وبرنامه ریزی- روزانه-گرایش مالی
۶۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- گرایش تولید – آموزش محور- فقط مرد
۷۰۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- روزانه
۷۷۲ موسسه عالی آموزش و پزوهش مدیریت وبرنامه ریزی- روزانه-گرایش تولید
۸۸۲ دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- گرایش تولید – آموزش محور- فقط زن
۱۰۰۰ دانشگاه تهران(پردیس قم)- نوبت دوم- گرایش تحقیق در عملیات
۱۱۶۱ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- نوبت دوم
۱۲۴۸ دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- آموزش محور- فقط مرد
۱۲۷۱ دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- آموزش محور- فقط مرد
۱۳۶۴ دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- آموزش محور- فقط مرد
۱۵۱۶ دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
۲۶۴۳ دانشگاه تهران- پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش تولید
۲۹۱۳ موسسه غیرانتفاعی کار قزوین
۳۶۱۱ دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور- گرایش تولید
۸۳۹۰ دانشگاه تهران- پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش تولید

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است

 

[divider]

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲ رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

زبان ریاضی آمار تئوری اقتصاد تحقیق درعملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه کل
۳۷٫۷۸ ۵۰ ۵۸٫۶۷ ۷۱٫۶۷ ۴۹٫۳۳ ۶۱٫۴ ۱۵٫۱۲ ۹۲۹۲ ۳
۱۳٫۳۳ ۲۵٫۸۳ ۸۵٫۳۳ ۶۱٫۶۷ ۴۹٫۳۳ ۷۰٫۱۸ ۱۳٫۱۷ ۸۶۴۱ ۸
۱۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۸۰ ۵۰ ۳۲ ۵۶٫۱۴ ۱۷٫۳۹ ۸۵۷۷ ۹
۶۵٫۵۶ ۰ ۴۲٫۶۷ ۵۵ ۵۲ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۷۷ ۸۵۰۹ ۱۰
۳۳٫۳۳ ۲۹٫۱۷ ۷۶ ۶۵ ۳۸٫۶۷ ۳۸٫۶ ۱۵٫۸۵ ۸۵۰۶ ۱۱
۴۲٫۲۲ ۰ ۶۰ ۷۰ ۴۲٫۶۷ ۵۶٫۱۴ ۱۶٫۲۵ ۸۲۷۱ ۱۵
۵۵٫۵۶ ۶۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۷٫۵۱ ۸۲۱۵ ۱۷
۳۵٫۵۶ ۴۵٫۸۳ ۶۹٫۳۳ ۶۵ ۳۴٫۶۷ ۰ ۱۹٫۱۲ ۸۱۶۰ ۱۸
۲٫۲۲ ۸٫۳۳ ۸۲٫۶۷ ۷۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۵۰٫۸۸ ۱۵٫۸۴ ۸۰۱۲ ۲۵
۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۴۸ ۶۸٫۳۳ ۷۰٫۶۷ ۵۲٫۶۳ ۱۶٫۴۷ ۷۹۸۰ ۲۷
۳۳٫۳۳ ۳۹٫۱۷ ۶۸ ۱۵ ۴۱٫۳۳ ۵۰٫۸۸ ۱۷٫۵۸ ۷۹۱۵ ۲۸
۲۴٫۴۴ ۲۸٫۳۳ ۵۲ ۶۸٫۳۳ ۵۰٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۱۵٫۲۲ ۷۷۵۹ ۳۵
۴۴٫۴۴ ۲۲٫۵ ۶۸ ۶۸٫۳۳ ۳۴٫۶۷ ۰ ۱۶٫۷ ۷۷۳۸ ۳۸
۱٫۱۱ ۲۸٫۳۳ ۷۲ ۵۰ ۳۸٫۶۷ ۶۱٫۴ ۱۶٫۶۸ ۷۶۱۱ ۴۲
۱۳٫۳۳ ۴۹٫۱۷ ۵۸٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۶۱٫۳۳ ۰ ۱۸٫۹۹ ۷۵۰۷ ۴۹
۸٫۸۹ ۴۰ ۵۰٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۴۲٫۶۷ ۳۸٫۶ ۱۸٫۸۷ ۷۴۳۶ ۵۳
۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۴۴ ۵۵ ۶۴ ۴۹٫۱۲ ۱۵٫۶۷ ۷۴۲۹ ۵۴
۲۱٫۱۱ ۰٫۸۳ ۵۶ ۷۳٫۳۳ ۵۰٫۶۷ ۴۲٫۱۱ ۱۵٫۴ ۷۳۷۰ ۵۹
۲۱٫۱۱ ۱۵ ۷۰٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۵۶ ۰ ۱۵٫۱۵ ۷۳۳۴ ۶۳
۱۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۸۱٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۴۰ ۰ ۱۸٫۸۳ ۷۳۲۳ ۶۶
۲۲٫۲۲ ۲۵٫۸۳ ۶۸ ۱۳٫۳۳ ۴۲٫۶۷ ۵۹٫۶۵ ۱۶٫۰۷ ۷۳۱۷ ۶۷
۵٫۵۶ ۷٫۵ ۷۶ ۷۰ ۵۷٫۳۳ ۰ ۱۷٫۹۷ ۷۱۰۳ ۸۹
۵٫۵۶ ۳۵ ۵۴٫۶۷ ۵۵ ۲۲٫۶۷ ۵۴٫۳۹ ۱۷٫۳۷ ۷۰۴۷ ۹۶
۱۷٫۷۸ ۳۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۵۷٫۳۳ ۰ ۱۶٫۳۸ ۷۰۱۶ ۱۰۲
۱٫۱۱ ۳۰ ۵۷٫۳۳ ۶۱٫۶۷ ۳۲ ۵۴٫۳۹ ۱۵٫۱۲ ۶۹۹۴ ۱۰۸
۲۲٫۲۲ ۴٫۱۷ ۷۰٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۲۸ ۰ ۱۷٫۶۲ ۶۸۱۴ ۱۴۰
۴۰ ۱۹٫۱۷ ۷۳٫۳۳ ۳۰ ۳۴٫۶۷ ۰ ۱۵٫۶۸ ۶۸۰۵ ۱۴۴
۷۸٫۸۹ ۱۵ ۵۲ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۶۹ ۶۷۹۲ ۱۴۸
۳۳٫۳۳ ۰ ۶۴ ۶۶٫۶۷ ۳۲ ۰ ۱۷٫۲۵ ۶۷۷۲ ۱۵۴
۳۸٫۸۹ ۰ ۶۶٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۳۸٫۶۷ ۰ ۱۴٫۳۴ ۶۷۷۰ ۱۵۵
۷٫۷۸ ۲۷٫۵ ۵۴٫۶۷ ۵۶٫۶۷ ۲۰ ۳۱٫۵۸ ۱۹٫۴۶ ۶۶۸۰ ۱۷۶
۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۳۷٫۳۳ ۰ ۱۷٫۴۹ ۶۶۷۹ ۱۷۷
۵۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۴۰ ۲۵ ۴۸ ۰ ۱۶٫۱ ۶۶۲۴ ۱۹۲
۴۸٫۸۹ ۳٫۳۳ ۸۱٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۹ ۶۵۸۰ ۲۰۰
۱۳٫۳۳ ۳۰ ۳۷٫۳۳ ۵۵ ۳۳٫۳۳ ۵۲٫۶۳ ۱۴٫۷۷ ۶۵۷۲ ۲۰۳
۳٫۳۳ ۵۹٫۱۷ ۷۶ ۶۰ ۰ ۰ ۱۶٫۴۸ ۶۵۶۱ ۲۰۶
۶٫۶۷ ۲۵٫۸۳ ۶۵٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۳۴٫۶۷ ۴۳٫۸۶ ۱۴٫۱۲ ۶۵۵۰ ۲۰۸
۴۵٫۵۶ ۰ ۴۵٫۳۳ ۷۶٫۶۷ ۱۷٫۳۳ ۰ ۱۷٫۶۹ ۶۵۲۲ ۲۱۲
۱۰ ۰ ۷۸٫۶۷ ۷۰ ۳۷٫۳۳ ۰ ۱۵٫۴۴ ۶۵۰۲ ۲۲۰
۵٫۵۶ ۳۱٫۶۷ ۶۹٫۳۳ ۴۰ ۵۰٫۶۷ ۰ ۱۶٫۳۴ ۶۴۷۶ ۲۲۷
۵۳٫۳۳ ۴۰ ۴۵٫۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۱۳٫۴ ۶۴۵۷ ۲۳۲
۱۵٫۵۶ ۵۴٫۱۷ ۲۹٫۳۳ ۶۵ ۴۴ ۰ ۱۶٫۹۱ ۶۴۴۷ ۲۳۷
۰ ۶۴٫۱۷ ۶۴ ۵۰ ۲۸ ۰ ۱۵٫۲۵ ۶۴۳۸ ۲۴۱
۰ ۱۵٫۸۳ ۷۴٫۶۷ ۸۱٫۶۷ ۲۰ ۰ ۱۶٫۳۸ ۶۳۷۳ ۲۶۲
۵۵٫۵۶ ۳۲٫۵ -۶٫۶۶ ۵۸٫۳۳ ۵۴٫۶۷ ۱٫۷۵ ۱۸٫۰۹ ۶۳۶۰ ۲۶۵
۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۶۰ ۴۰ ۲۹٫۳۳ ۲۸٫۰۷ ۱۴٫۹۴ ۶۳۵۸ ۲۶۶
۰ ۱۹٫۱۷ ۶۱٫۳۳ ۷۶٫۶۷ ۲۹٫۳۳ ۰ ۱۸٫۷۲ ۶۳۵۲ ۲۶۹
۰ ۴۲٫۵ ۵۲ ۵۳٫۳۳ ۴۵٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۱۳٫۶۳ ۶۳۱۹ ۲۷۷
۴۳٫۳۳ ۰ ۵۸٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۳۰٫۶۷ ۰ ۱۷٫۴۲ ۶۲۸۸ ۲۸۴
۱۶٫۶۷ ۰ ۷۰٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۳۷٫۳۳ ۰ ۱۸٫۷ ۶۲۰۲ ۳۱۴
۰ ۲۰ ۶۲٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۴۰ ۰ ۱۶٫۲۴ ۶۱۷۷ ۳۲۰
۱۳٫۳۳ ۵ ۴۲٫۶۷ ۳۵ ۴۵٫۳۳ ۴۷٫۳۷ ۱۶٫۴۲ ۶۱۱۳ ۳۴۸
۳۶٫۶۷ ۰ ۴۸ ۵۸٫۳۳ ۲۸ ۰ ۱۶٫۴۱ ۶۰۴۳ ۳۷۸
۳۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۶۰ ۳۵ ۱۸٫۶۷ ۰ ۱۷٫۰۲ ۶۰۴۲ ۳۷۹
۰ ۶٫۶۷ ۶۰ ۲۳٫۳۳ ۴۴ ۳۸٫۶ ۱۸٫۱۱ ۵۹۹۰ ۴۰۴
۴۵٫۵۶ ۱۴٫۱۷ ۵۷٫۳۳ ۲۰ ۲۱٫۳۳ ۰ ۱۶٫۳ ۵۹۶۰ ۴۱۸
۳۳٫۳۳ ۰ ۵۰٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۱۸٫۰۲ ۵۹۴۸ ۴۲۲
۱۵٫۵۶ ۵۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۵۵ ۴۱٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۱۵٫۵ ۵۹۳۲ ۴۳۱
۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۵۶ ۶۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۶٫۰۶ ۵۹۱۸ ۴۴۱
۳۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۵۶ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۹۳ ۵۸۷۷ ۴۶۵
۱۷٫۷۸ ۱۲٫۵ ۶۰ ۲۳٫۳۳ ۴۱٫۳۳ ۰ ۱۸٫۷۶ ۵۸۷۵ ۴۶۷
۱۸٫۸۹ ۱۶٫۶۷ ۵۲ ۲۱٫۶۷ ۲۰ ۴۳٫۸۶ ۱۵٫۵ ۵۸۵۲ ۴۷۶
۱۲٫۲۲ ۰٫۸۳ ۵۷٫۳۳ ۹۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۴۱ ۵۸۳۷ ۴۸۶
۳۷٫۷۸ ۳٫۳۳ ۵۶ ۶۵ ۹٫۳۳ ۰ ۱۲٫۵۹ ۵۷۶۳ ۵۲۴
۶٫۶۷ ۱۹٫۱۷ ۴۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۶۲٫۶۷ ۰ ۱۳٫۶۴ ۵۷۰۱ ۵۵۹
۲۲٫۲۲ ۳۵ ۶۴ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۰۹ ۵۶۹۰ ۵۶۷
۴۸٫۸۹ ۰ ۶۹٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۰ ۳٫۵۱ ۱۴٫۴۹ ۵۶۶۲ ۵۸۲
۰ ۴۳٫۳۳ ۵۷٫۳۳ ۵۵ ۰ ۰ ۱۸٫۴۷ ۵۶۴۹ ۵۹۵
۲۰ ۱۹٫۱۷ ۵۷٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۸۴ ۵۶۴۲ ۵۹۷
۰ ۷٫۵ ۵۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۶٫۰۴ ۵۶۱۰ ۶۱۴
۴۰ ۱۳٫۳۳ ۲۲٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۳۰٫۶۷ ۱۹٫۳ ۱۴ ۵۵۳۹ ۶۵۵
۱۷٫۷۸ ۲۸٫۳۳ ۴۸ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۳ ۵۵۲۶ ۶۶۶
۲۷٫۷۸ ۲۲٫۵ ۴۶٫۶۷ -۶٫۶۶ ۴۸ ۱۴٫۰۴ ۱۵٫۷۱ ۵۴۸۲ ۶۹۵
۰ ۵۵٫۸۳ ۵۴٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۶۹ ۵۴۷۸ ۶۹۶
۳۲٫۲۲ ۳٫۳۳ ۵۴٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۱۲ ۰ ۱۵٫۶۲ ۵۴۶۱ ۷۰۹
۲۲٫۲۲ ۱۸٫۳۳ ۴۲٫۶۷ ۵۰ ۰ ۳۱٫۵۸ ۱۳٫۹۱ ۵۴۶۱ ۷۰۹
۰ ۵۶٫۶۷ ۴۹٫۳۳ ۵۰ ۰ ۰ ۱۷٫۳۳ ۵۴۶۰ ۷۱۳
۱۴٫۴۴ ۰ ۵۲ ۶۵ ۲۸ ۰ ۱۴٫۲۸ ۵۴۰۲ ۷۶۶
۰ ۱۰ ۴۴ ۵۱٫۶۷ ۲۱٫۳۳ ۳۸٫۶ ۱۵٫۲۸ ۵۳۹۸ ۷۷۲
۶٫۶۷ ۰٫۸۳ ۶۰ ۵۱٫۶۷ ۲۹٫۳۳ ۰ ۱۶٫۲۲ ۵۳۷۴ ۷۹۳
۴۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۲۵ ۰ ۰ ۱۷٫۸۴ ۵۳۲۵ ۸۳۵
۳۱٫۱۱ ۱۵ ۴۸ ۲۰ ۲۵٫۳۳ ۰ ۱۶٫۳ ۵۳۲۳ ۸۳۸
-۲٫۲۱ ۵ ۶۱٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۳۴٫۶۷ ۰ ۱۸٫۷۳ ۵۳۱۱ ۸۵۰
۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۴۵٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۸۴ ۵۲۵۹ ۹۰۲
۳۲٫۲۲ ۰ ۸۱٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۳۳ ۵۲۴۶ ۹۱۶
۶٫۶۷ ۴۵٫۸۳ ۴۹٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۹۵ ۵۲۴۲ ۹۲۴
۲۰ ۱۷٫۵ ۵۲ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۳۵ ۵۲۲۵ ۹۳۷
۳۰ ۲۲٫۵ ۳۸٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۲۸ ۰ ۱۵٫۶۳ ۵۱۷۸ ۹۸۷
۱۸٫۸۹ -۱٫۶۶ ۳۸٫۶۷ ۲۵ ۲۴ ۳۸٫۶ ۱۶٫۱۸ ۵۱۷۲ ۱۰۰۰
۵٫۵۶ ۳۰ ۴۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۲۲٫۶۷ ۰ ۱۵٫۶۷ ۵۱۶۴ ۱۰۱۲
۵۸٫۸۹ ۰ ۲۵٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۷۹ ۵۱۴۷ ۱۰۳۲
۵۰ ۵۰ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۱۶٫۱۷ ۵۱۲۵ ۱۰۵۴
۰ ۲۸٫۳۳ ۴۴ ۳۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۴۲ ۵۱۰۷ ۱۰۷۴
۳۵٫۵۶ ۱۷٫۵ ۲۵٫۳۳ ۴۵ -۱٫۳۲ ۸٫۷۷ ۱۷٫۷۳ ۵۱۰۰ ۱۰۸۴
۰ ۲۰٫۸۳ ۵۳٫۳۳ ۷۰ ۸ ۰ ۱۴٫۰۵ ۵۰۹۵ ۱۰۹۴
۲۰ ۱۲٫۵ ۴۵٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۴۲٫۶۷ ۰ ۱۴٫۷۲ ۵۰۷۹ ۱۱۱۷
۳۵٫۵۶ ۳٫۳۳ ۶۸ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۲ ۵۰۷۸ ۱۱۲۰
۱۷٫۷۸ ۲۱٫۶۷ ۶۲٫۶۷ ۱٫۶۷ ۲۱٫۳۳ ۱۵٫۷۹ ۱۳٫۰۷ ۵۰۴۴ ۱۱۶۱
۷٫۷۸ ۹٫۱۷ ۴۲٫۶۷ ۳۵ ۳۶ ۰ ۱۸ ۵۰۱۵ ۱۱۹۶
۵٫۵۶ ۳۱٫۶۷ ۳۸٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۴ ۵۰۱۰ ۱۲۰۳
۰ ۳۵ ۶۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۶۸ ۵۰۱۰ ۱۲۰۳
۳۷٫۷۸ ۱۴٫۱۷ ۴۴ ۱۸٫۳۳ ۲۰ ۰ ۱۳٫۸۶ ۴۹۹۹ ۱۲۱۸
-۱٫۱ ۱۰٫۸۳ ۵۶ ۴۱٫۶۷ ۳۶ ۰ ۱۴٫۵۹ ۴۹۸۴ ۱۲۳۳
۰ ۴۵٫۸۳ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۱۶ ۲۶٫۳۲ ۱۴٫۳۴ ۴۹۷۲ ۱۲۴۸
۰ ۱۸٫۳۳ ۴۵٫۳۳ ۳۵ ۴۰ ۰ ۱۶٫۲۶ ۴۹۵۵ ۱۲۶۸
۲۵٫۵۶ ۱۰٫۸۳ ۵٫۳۳ ۴۰ ۳۰٫۶۷ ۳۸٫۶ ۱۵٫۱۸ ۴۹۵۲ ۱۲۷۱
۵٫۵۶ ۱٫۶۷ ۴۲٫۶۷ ۴۵ ۳۰٫۶۷ ۰ ۱۸٫۶ ۴۹۴۷ ۱۲۸۱
۲۸٫۸۹ ۸٫۳۳ ۶۰ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۵۴ ۴۹۲۳ ۱۳۰۹
۱۶٫۶۷ ۲۲٫۵ ۴۱٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۹٫۶۷ ۴۹۱۳ ۱۳۲۵
۰ ۳۸٫۳۳ ۲۵٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۲۹٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۱۴٫۲ ۴۸۹۳ ۱۳۴۲
۰ ۲۸٫۳۳ ۲۴ ۳۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۴۲٫۱۱ ۱۳٫۷۳ ۴۸۷۵ ۱۳۶۴
۰ ۸٫۳۳ ۵۴٫۶۷ ۶۰ ۲۲٫۶۷ ۰ ۱۲٫۹۸ ۴۸۶۸ ۱۳۷۸
۳۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۵۸٫۶۷ ۲۵ -۲٫۶۶ ۰ ۱۵٫۰۶ ۴۸۴۸ ۱۴۰۳
۵۴٫۴۴ ۰ ۳۶ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۶۸ ۴۸۴۵ ۱۴۱۱
-۱٫۱ ۷٫۵ ۵۲ ۵۵ ۲۵٫۳۳ ۰ ۱۴٫۴۶ ۴۸۳۲ ۱۴۲۲
۰ ۲۱٫۶۷ ۴۰ ۴۸٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۴٫۴۶ ۴۸۱۵ ۱۴۴۱
۱۰ ۷۸٫۳۳ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۱۴ ۴۸۱۱ ۱۴۴۴
۴۲٫۲۲ ۲٫۵ ۴۴ ۳۰ ۰ ۰ ۱۴٫۴۷ ۴۷۸۶ ۱۴۷۵
۵۱٫۱۱ ۰ ۱۸٫۶۷ ۴۵ ۰ ۰ ۱۶٫۸۴ ۴۷۷۱ ۱۴۹۵
۱٫۱۱ ۲۱٫۶۷ ۵۲ ۲۰ ۲۴ ۲۱٫۰۵ ۱۳٫۲۳ ۴۷۵۶ ۱۵۱۶
۳۵٫۵۶ ۳۵٫۸۳ ۴۰ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۱۷٫۰۷ ۴۷۵۰ ۱۵۲۵
۰ ۵ ۴۵٫۳۳ ۴۵ ۴۰ ۰ ۱۴٫۸۹ ۴۷۴۸ ۱۵۲۸
۱۱٫۱۱ ۱۹٫۱۷ ۷۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۹۴ ۴۷۴۶ ۱۵۳۲
۰ ۱۰ ۶۱٫۳۳ ۵۰ ۰ ۰ ۱۵٫۸۹ ۴۷۲۴ ۱۵۵۸
۰ ۴٫۱۷ ۵۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۳۰٫۶۷ ۰ ۱۵٫۴۲ ۴۷۰۲ ۱۵۸۳
۳٫۳۳ ۰ ۷۲ ۵۰ ۰ ۰ ۱۳٫۱۸ ۴۶۸۱ ۱۶۱۶
۷٫۷۸ ۰ ۶۴ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۱۸ ۴۵۹۸ ۱۷۴۵
۵۷٫۷۸ ۰ ۴۸ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۲۴ ۴۵۹۸ ۱۷۴۵
۱۱٫۱۱ ۶۱٫۶۷ ۰ ۶۵ ۰ ۰ ۱۶٫۳۲ ۴۵۸۹ ۱۷۵۷
۴۰ ۰ ۴۵٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۶۵ ۴۵۸۳ ۱۷۶۶
۰ ۰ ۶۹٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۱ ۴۵۴۶ ۱۸۴۱
۱۰ ۱۵٫۸۳ ۵۲ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۲٫۸۲ ۴۵۲۴ ۱۸۷۵
۳۲٫۲۲ ۱۴٫۱۷ ۳۲ ۰ ۲۹٫۳۳ ۱۲٫۲۸ ۱۳٫۷۲ ۴۵۱۰ ۱۸۹۶
۰ ۱٫۶۷ ۷۲ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۴ ۴۴۸۰ ۱۹۴۹
۵۷٫۷۸ ۵٫۸۳ ۲۸ ۸٫۳۳ ۱٫۳۳ ۰ ۱۵٫۰۳ ۴۴۷۶ ۱۹۵۹
۲۵٫۵۶ ۰ ۳۶ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۷۱ ۴۴۴۱ ۲۰۱۳
۰ ۰ ۴۰ ۴۵ ۴۰ ۰ ۱۴٫۴۳ ۴۴۳۴ ۲۰۲۷
۱۵٫۵۶ ۰ ۶۸ ۶٫۶۷ ۴ ۰ ۱۶٫۱۹ ۴۴۲۵ ۲۰۴۶
۰ ۸٫۳۳ ۵۰٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۳۸٫۶۷ ۰ ۱۵٫۰۱ ۴۴۱۷ ۲۰۶۵
۶٫۶۷ ۳۰٫۸۳ ۴۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۳۶ ۴۴۱۱ ۲۰۷۸
۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۶۸٫۳۳ ۰ ۰ ۲۰ ۴۴۰۷ ۲۰۸۷
۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۶۵٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۵۵ ۴۳۶۸ ۲۱۵۶
۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۳۰٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۳۰٫۶۷ ۰ ۱۶٫۵۲ ۴۲۹۹ ۲۲۸۷
۱۶٫۶۷ ۷٫۵ ۵۳٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۳۹ ۴۲۳۸ ۲۴۰۸
۰ ۵۲٫۵ ۰ ۶۵ ۰ ۰ ۱۸٫۱۴ ۴۲۳۸ ۲۴۰۸
۸٫۸۹ -۲٫۵ ۵۰٫۶۷ ۴۰ ۰ ۰ ۱۶٫۱۸ ۴۲۳۵ ۲۴۱۴
۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۸۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۳۲ ۴۲۱۸ ۲۴۵۹
۸٫۸۹ ۲۸٫۳۳ ۰ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۴۱ ۴۱۸۸ ۲۵۲۰
۲۱٫۱۱ ۲۰٫۸۳ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۷٫۱۶ ۴۱۷۴ ۲۵۶۰
۶٫۶۷ ۳۲٫۵ ۴۸ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۳۷ ۴۱۴۳ ۲۶۲۲
۱۸٫۸۹ ۴٫۱۷ ۴۰ ۱۵ ۲۹٫۳۳ ۰ ۱۲٫۷۸ ۴۱۰۱ ۲۷۴۹
۰ ۳۴٫۱۷ ۰ ۸۰ ۰ ۰ ۱۷٫۳۳ ۴۰۸۸ ۲۷۸۰
۲۴٫۴۴ ۰ ۴۵٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۹٫۲۷ ۴۰۸۶ ۲۷۸۶
۱۷٫۷۸ ۱۵٫۸۳ ۴۵٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۴ ۰ ۱۴٫۴۲ ۴۰۴۴ ۲۸۷۹
۱۱٫۱۱ -۰٫۸۲ ۲۹٫۳۳ ۴۵ ۱۲ ۱۵٫۷۹ ۱۲٫۹۷ ۴۰۳۳ ۲۹۱۳
۰ ۵٫۸۳ ۵۴٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۲۵٫۳۳ ۰ ۱۳٫۱۷ ۴۰۳۰ ۲۹۲۷
۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۳۰٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۸ ۱٫۷۵ ۱۲٫۹۵ ۴۰۲۷ ۲۹۴۰
۰ ۶۷٫۵ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۱۳٫۷۹ ۴۰۰۹ ۲۹۹۲
۰ ۴۲٫۵ ۰ ۶۵ ۰ ۰ ۱۷٫۹ ۴۰۰۸ ۲۹۹۹
۰ ۵٫۸۳ ۶۴ ۲۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸۱ ۳۹۹۴ ۳۰۴۵
۱۰ ۲۲٫۵ ۴۱٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۱٫۷۵ ۱۵٫۳۱ ۳۹۶۴ ۳۱۳۲
۴۸٫۸۹ ۵ ۱۲ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۲۴ ۳۹۵۰ ۳۱۷۱
۳۰ ۰ ۳۷٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۲٫۷۹ ۳۹۴۸ ۳۱۷۹
۷٫۷۸ ۲۵ ۲۸ ۴۵ ۰ ۰ ۱۳٫۷۵ ۳۹۲۷ ۳۲۳۷
۱٫۱۱ ۲٫۵ ۵۰٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۱۲ ۳۹۱۹ ۳۲۶۲
۴۰ ۱۵ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۵۷ ۳۹۱۸ ۳۲۶۶
۴٫۴۴ ۰ ۵۴٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۱۶٫۶۲ ۳۹۰۳ ۳۳۱۳
۵۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۴۳ ۳۸۸۵ ۳۳۶۱
۲۰ ۳۵٫۸۳ ۳۲ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۸۹ ۳۸۷۴ ۳۳۹۵
۰ ۴٫۱۷ ۳۶ ۱۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۲ ۳۸۶۶ ۳۴۲۲
۰ ۵ ۲۴ ۳۰ ۳۲ ۰ ۱۷٫۱۸ ۳۸۴۲ ۳۵۱۱
۱۴٫۴۴ ۱٫۶۷ ۴۵٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۰ ۱۲٫۲۸ ۱۲٫۳۳ ۳۸۱۸ ۳۵۷۹
۵٫۵۶ ۵۹٫۱۷ ۲۴ ۱۰ ۰ ۰ ۱۴٫۷۲ ۳۸۱۴ ۳۵۹۷
۱٫۱۱ ۱٫۶۷ ۳۲ ۱۶٫۶۷ ۱۷٫۳۳ ۱۹٫۳ ۱۶٫۵۱ ۳۸۱۰ ۳۶۱۱
۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۲۸ ۳۷۹۷ ۳۶۶۱
۱۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۱۸٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۲۴ ۰ ۱۶٫۳ ۳۷۳۴ ۳۸۸۶
۰ ۳۲٫۵ ۰ ۶۵ ۰ ۰ ۱۷٫۱۱ ۳۷۲۲ ۳۹۴۲
۰ ۵ ۳۲ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۵۳ ۳۷۱۲ ۳۹۸۸
۲۴٫۴۴ ۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۸ ۰ ۱۳٫۴۷ ۳۷۱۲ ۳۹۸۸
۰ ۳۹٫۱۷ ۰ ۷۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۷۹ ۳۶۹۹ ۴۰۳۱
۲۰ ۸٫۳۳ ۲۱٫۳۳ ۳۰ ۰ ۰ ۱۶٫۲۳ ۳۶۹۲ ۴۰۵۹
۱۲٫۲۲ ۰٫۸۳ ۲۶٫۶۷ ۵ ۳۴٫۶۷ ۰ ۱۵٫۹۴ ۳۶۳۳ ۴۲۸۶
۰ ۰ ۵۲ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۳٫۳۵ ۳۵۹۸ ۴۴۲۶
۲۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۲۴ ۰ ۲۰ ۱۰٫۵۳ ۱۴٫۲۶ ۳۵۸۹ ۴۴۶۵
۱۵٫۵۶ -۰٫۸۲ ۲۴ ۴۵ ۴ ۰ ۱۳٫۵۹ ۳۵۷۷ ۴۵۰۵
۰ ۲۴٫۱۷ ۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۹۷ ۳۵۶۵ ۴۵۶۳
۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۰ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۲۷ ۳۵۵۲ ۴۶۲۵
۵۴٫۴۴ ۰ ۵٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۵ ۳۵۰۲ ۴۸۷۱
۱۵٫۵۶ -۱٫۶۶ ۸ ۲۰ ۳۷٫۳۳ ۰ ۱۶٫۲۳ ۳۵۰۰ ۴۸۸۵
-۱٫۱ ۱۵ ۳۲ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۳ ۳۴۸۳ ۴۹۵۲
۱۵٫۵۶ -۲٫۵ ۳۲ ۳۰ ۰ ۰ ۱۴٫۲۶ ۳۴۶۵ ۵۰۴۵
۰ ۱٫۶۷ ۴۹٫۳۳ -۱۰ ۲۵٫۳۳ ۰ ۱۵٫۸۵ ۳۴۶۲ ۵۰۶۰
۲۳٫۳۳ -۰٫۸۲ ۳۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۰ ۱۴٫۳۴ ۳۴۴۵ ۵۱۴۴
۶٫۶۷ ۲۹٫۱۷ ۰ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۴۵ ۳۴۱۹ ۵۲۶۳
۰ ۵٫۸۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۹۶ ۳۳۶۰ ۵۵۴۸
۴۱٫۱۱ -۳٫۳۲ ۱۶ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۳۶ ۳۳۳۸ ۵۶۸۱
۰ ۱۵٫۸۳ ۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۰۵ ۳۳۰۱ ۵۸۸۸
۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۲۴ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۱۹ ۳۲۹۹ ۵۸۹۶
۱۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۱۷٫۷۸ ۳۲۵۶ ۶۱۲۲
۰ ۱۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۸٫۵۵ ۳۲۲۹ ۶۳۰۰
۱۲٫۲۲ ۰ ۱۷٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۵٫۳۳ ۰ ۱۵٫۲۵ ۳۲۰۳ ۶۴۶۲
۱۵٫۵۶ ۱۸٫۳۳ ۱۴٫۶۷ ۲۵ ۰ ۰ ۱۳٫۷۲ ۳۲۰۱ ۶۴۷۰
۰ ۱۹٫۱۷ ۰ ۶۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۹۹ ۳۲۰۱ ۶۴۷۰
۱۸٫۸۹ ۰ ۲۲٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۱۵٫۰۳ ۳۲۰۱ ۶۴۷۰
۰ -۱٫۶۶ ۴۴ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۶۲ ۳۱۶۷ ۶۷۰۷
۰ ۰ ۴۵٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۰۸ ۳۱۵۵ ۶۷۷۹
-۱٫۱ -۱٫۶۶ ۲۲٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۲۰ ۰ ۱۴٫۳۴ ۳۱۳۳ ۶۹۳۶
۱۷٫۷۸ ۵ ۲۵٫۳۳ -۱٫۶۶ ۱۲ ۰ ۱۴٫۷۵ ۳۱۲۵ ۶۹۸۵
۳۰ ۱۰ ۲۶٫۶۷ -۱۳٫۳۲ -۱۰٫۶۶ ۱۵٫۷۹ ۱۲٫۹۴ ۳۰۸۴ ۷۲۸۵
۷٫۷۸ ۲٫۵ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۱۲ ۳۰۷۶ ۷۳۳۹
۱۶٫۶۷ -۰٫۸۲ ۲۸ ۰ ۵٫۳۳ ۰ ۱۵٫۹ ۳۰۶۶ ۷۴۲۴
۰ ۰ ۴۱٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۶ ۳۰۳۹ ۷۶۵۴
۶٫۶۷ ۵٫۸۳ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۰۶ ۳۰۳۰ ۷۷۴۰
-۱٫۱ ۲۵ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۶۹ ۳۰۱۰ ۷۹۰۶
۰ ۷٫۵ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۷ ۳۰۰۰ ۷۹۹۳
۳٫۳۳ ۲٫۵ ۲۱٫۳۳ ۳۰ ۲٫۶۷ ۰ ۱۴٫۹۷ ۲۹۸۶ ۸۱۲۱
۰ ۲۴٫۱۷ ۰ ۵۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۰۷ ۲۹۷۱ ۸۲۵۲
۰ ۰ ۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۷٫۹۴ ۲۹۶۳ ۸۳۳۳
۱۰ ۰٫۸۳ ۱۶ ۳٫۳۳ ۲۰ ۱۲٫۲۸ ۱۴٫۰۱ ۲۹۵۷ ۸۳۹۰
۲۰ ۰ ۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۳۴ ۲۹۴۱ ۸۵۴۲
۱۰ ۱٫۶۷ ۳۷٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۲ ۲۹۱۹ ۸۷۷۳
۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۲۰ ۰ ۱۰٫۶۷ ۰ ۱۶٫۸۸ ۲۹۰۵ ۸۹۱۱
۰ ۲۲٫۵ ۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۴۱ ۲۸۹۸ ۸۹۷۷
۱۴٫۴۴ -۳٫۳۲ ۵٫۳۳ ۲۵ ۵٫۳۳ ۰ ۱۷ ۲۸۶۹ ۹۲۸۲
۰ ۰٫۸۳ ۲۵٫۳۳ ۲۰ ۱۴٫۶۷ ۰ ۱۳٫۴۱ ۲۸۵۷ ۹۴۱۱
۸٫۸۹ ۵٫۸۳ ۲۴ ۳٫۳۳ ۵٫۳۳ ۰ ۱۵٫۱۲ ۲۸۲۹ ۹۶۸۲
-۱٫۱ ۶٫۶۷ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸۱ ۲۸۲۲ ۹۷۷۴
۰ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۴٫۶۴ ۲۷۳۶ ۱۰۷۳۶
۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۳۶ ۲۷۳۲ ۱۰۷۹۰
۲۰ ۰ ۱۶ -۱٫۶۶ ۵٫۳۳ ۸٫۷۷ ۱۳٫۵۷ ۲۷۲۷ ۱۰۸۶۶
۱٫۱۱ ۰ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۴۶ ۲۶۹۴ ۱۱۳۰۳
۰ ۱۹٫۱۷ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۴۹ ۲۶۳۴ ۱۲۱۳۲
۰ ۸٫۳۳ ۲۲٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۴٫۶۷ ۰ ۱۳٫۰۳ ۲۶۱۷ ۱۲۴۰۶
۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۵٫۳۳ ۵ -۶٫۶۶ ۲۹٫۸۲ ۱۲٫۱۷ ۲۵۱۲ ۱۴۰۷۵
۱۲٫۲۲ ۰ ۵٫۳۳ ۳۰ -۲٫۶۶ ۰ ۱۳٫۹۶ ۲۵۰۳ ۱۴۲۳۱
-۸٫۸۸ -۱۰ ۲۰ ۰ ۲۰ ۸٫۷۷ ۱۷٫۵۲ ۲۴۸۲ ۱۴۶۴۴
۰ ۲٫۵ ۱۶ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۵۴ ۲۴۸۲ ۱۴۶۴۴
۲۰ ۰ ۲۱٫۳۳ ۰ -۱٫۳۲ -۳٫۵ ۱۲٫۸۹ ۲۴۶۸ ۱۴۸۷۷
۲٫۲۲ ۰ ۹٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۰ ۷٫۰۲ ۱۵٫۱۷ ۲۴۶۵ ۱۴۹۲۳
-۱٫۱ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۴ ۰ ۱۵٫۲۹ ۲۴۳۷ ۱۵۴۴۷
۰ -۱٫۶۶ ۳۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۶٫۶۷ ۰ ۱۲٫۵۲ ۲۴۲۱ ۱۵۷۹۱
۰ ۶٫۶۷ ۲۱٫۳۳ ۰ ۱٫۳۳ ۰ ۱۵٫۹ ۲۴۱۴ ۱۵۹۲۹
۷٫۷۸ ۰ ۱۸٫۶۷ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۱۶٫۳۹ ۲۳۸۸ ۱۶۴۷۸
۰ ۰ ۲۰ ۵ ۰ ۰ ۱۶٫۶۵ ۲۳۸۷ ۱۶۴۹۶
-۳٫۳۲ ۲٫۵ ۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۵۱ ۲۳۵۵ ۱۷۲۰۱
۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۴۳ ۲۳۳۹ ۱۷۵۳۵
۱۸٫۸۹ ۰ ۴ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۲۷ ۲۳۳۸ ۱۷۵۵۷
-۲٫۲۱ ۱٫۶۷ -۲٫۶۶ ۶٫۶۷ ۳۸٫۶۷ ۱۴٫۰۴ ۱۲٫۲۴ ۲۳۳۳ ۱۷۶۶۴
۱۵٫۵۶ ۰ ۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۲٫۶۷ ۸٫۷۷ ۱۳٫۳۶ ۲۲۹۵ ۱۸۵۷۲
-۱٫۱ -۰٫۸۲ ۱۷٫۳۳ ۳٫۳۳ ۴ ۱۵٫۷۹ ۱۳٫۲۲ ۲۲۸۳ ۱۸۸۶۶
۱٫۱۱ -۰٫۸۲ ۱۰٫۶۷ -۶٫۶۶ ۰ ۱۵٫۷۹ ۱۷٫۴۵ ۲۲۸۰ ۱۸۹۴۷
۰ ۱۲ ۶٫۶۷ ۴ ۸٫۷۷ ۱۵٫۹۵ ۲۲۶۳ ۱۹۳۵۷
۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹۶ ۲۲۴۶ ۱۹۷۷۴
۷٫۷۸ ۰ ۱۲ ۵ ۰ ۱٫۷۵ ۱۴٫۹۴ ۲۲۴۵ ۱۹۷۹۵
۰ ۰ -۵٫۳۲ ۲۱٫۶۷ ۲۰ ۰ ۱۵٫۱۱ ۲۲۰۵ ۲۰۸۳۱
۲٫۲۲ ۰ ۰ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۵۸ ۲۱۷۳ ۲۱۷۴۰
۴٫۴۴ ۰ ۲۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۴۶ ۲۱۷۰ ۲۱۸۳۱
۲٫۲۲ -۰٫۸۲ ۲۲٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۱۱ ۲۱۶۴ ۲۲۰۰۴
۱۴٫۴۴ ۰ ۱٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۵ ۲۱۱۲ ۲۳۵۱۸
۰ ۰ ۴ ۱۵ -۱٫۳۲ -۱٫۷۴ ۱۷٫۲۱ ۲۰۹۰ ۲۴۱۸۲
۰ ۵ ۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۰۲ ۲۰۴۹ ۲۵۴۵۲
۱۱٫۱۱ ۰ ۸ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۱۵٫۲۵ ۲۰۴۷ ۲۵۵۱۷
۶٫۶۷ ۰ ۴ ۶٫۶۷ ۰ ۸٫۷۷ ۱۳٫۹۶ ۲۰۴۴ ۲۵۶۰۹
۲٫۲۲ -۳٫۳۲ ۱۶ ۱٫۶۷ -۱٫۳۲ ۰ ۱۵٫۱۸ ۲۰۲۰ ۲۶۳۴۸
۰ ۷٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۴۲ ۱۹۹۶ ۲۷۱۲۹
۰ ۴٫۱۷ ۲۸ -۸٫۳۲ -۱۴٫۶۶ ۰ ۱۵٫۰۴ ۱۹۸۲ ۲۷۶۶۰
۰ ۱٫۶۷ ۸ ۵ ۰ ۰ ۱۵٫۸۶ ۱۹۷۱ ۲۸۰۲۷
۲٫۲۲ ۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۱۴٫۳۸ ۱۹۵۳ ۲۸۶۳۸
-۲٫۲۱ ۲٫۵ ۰ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۹۵ ۱۹۱۸ ۲۹۸۹۷
۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۳۶ ۱۹۱۴ ۳۰۰۲۴
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۱۴ ۱۸۱۴ ۳۳۶۳۴
۰ ۰ ۵٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۶۵ ۱۷۲۹ ۳۶۷۱۴
۰ -۰٫۸۲ ۱۲ -۱۶٫۶۶ -۲٫۶۶ ۰ ۱۷٫۴۸ ۱۷۰۵ ۳۷۵۹۹
-۱٫۱ ۰ ۱٫۳۳ ۱٫۶۷ ۰ -۱٫۷۴ ۱۵٫۰۱ ۱۵۰۶ ۴۴۷۱۴
-۶٫۶۶ -۳٫۳۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۸۹ ۱۴۸۹ ۴۵۲۷۰
۶٫۶۷ -۰٫۸۲ ۱۲ -۹٫۳۲ -۵٫۲۵ ۱۳٫۳۱ ۱۴۸۸ ۴۵۳۰۴
۱۱٫۱۱ -۶٫۶۶ ۴ -۳٫۳۲ -۱۴٫۶۶ -۱۲٫۲۸ ۱۶٫۴۹ ۱۳۵۶ ۴۹۳۶۱

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژیدر رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: ۲۰۶۳۲
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: ۲۱۵۰۹

توضیحات:
۱- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
۲- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
۳- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است و سبز بودن رتبه به این معنی است که تنها در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی مجاز بوده و در سایر دوره ها غیرمجاز شده است.

 

[divider]

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در نه سال گذشته

سال ۸۴ سال ۸۵ سال ۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال ۸۹ سال ۹۰ سال۹۱ سال۹۲
روزانه تهران ۴۳ ۳۸ ۴۱ ۴۴ ۶۸ ۶۶ ۸۸ ۹۹ ۱۶۶
روزانه سایرشهرستانها ۲۱ ۳۱ ۴۱ ۵۳ ۵۴ ۵۴ ۷۳ ۱۰۳ ۱۲۱
کل روزانه ۶۴ ۶۹ ۸۲ ۹۷ ۱۲۲ ۱۲۰ ۱۶۱ ۲۰۲ ۲۸۷
نوبت دوم (شبانه) تهران ۸ ۱۰ ۳۵ ۵۱ ۵۱ ۱۴ ۷۶ ۷۸ ۹۲
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها ۲۴ ۲۰ ۱۸ ۳۰ ۲۸ ۲۲ ۴۱ ۴۸ ۷۱
کل نوبت دوم (شبانه) ۳۲ ۳۰ ۵۳ ۸۱ ۷۹ ۳۶ ۱۱۷ ۱۲۶ ۱۶۳
غیر انتفاعی تهران
غیرانتفاعی سایرشهرستانها ۱۵ ۳۰ ۴۵ ۵۰ ۴۵ ۷۶ ۱۷۱ ۱۴۷
کل غیر انتفاعی ۱۵ ۳۰ ۴۵ ۵۰ ۴۵ ۷۶ ۱۷۱ ۱۴۷
پیام نور تهران وکرج
پیام نور سایرشهرستانها
کل پیام نور
نیمه حضوری تهران ۷ ۱۲ ۱۰ ۱۲
مجازی ۴۰ ۱۱۲ ۶۰ ۳۰۵
پردیس (بین الملل) تهران و کرج ۴۵
پردیس (بین الملل) سایرشهرستانها ۲۵ ۲۰ ۴۸
کل پردیس ۲۵ ۲۰ ۹۳
کل ۹۶ ۱۱۴ ۱۶۵ ۲۲۳ ۲۵۸ ۲۴۱ ۵۰۳ ۵۸۹ ۱۰۰۷

توجه: در ظرفیت سال ۸۸، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲ ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است

 

[divider]

 

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (کلیه گرایشها) و تکنولوژی سال ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد

مدیریت صنعتی – تولید

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تولید / واحد علوم و تحقیقات ۶۱۳۸ ۱۶۸
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران مرکزی ۵۴۹۲ ۵۶۹
مدیریت صنعتی – تولید / واحد کرج ۵۳۹۰ ۴۴۲
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران جنوب ۵۳۸۵ ۶۵۴
مدیریت صنعتی – تولید / واحد قزوین ۵۲۰۸ ۴۴۹
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تبریز ۵۱۸۴ ۱۶۷
مدیریت صنعتی – تولید / واحد نجف آباد ۵۱۰۴ ۳۱۲
مدیریت صنعتی – تولید / واحد فیروزکوه ۵۰۴۹ ۵۳۶

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات ۵۶۰۳ ۳۷۲
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران مرکزی ۵۱۸۱ ۸۳۴
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران جنوب ۵۰۹۲ ۹۶۴
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد قزوین ۴۹۸۱ ۵۰۲
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تبریز ۴۹۲۷ ۲۴۱
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد فیروزکوه ۴۸۹۶ ۵۳۳
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد نجف آباد ۴۸۴۸ ۳۷۱
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد مهاباد ۴۷۰۷ ۱۷۷

 

مدیریت صنعتی – مالی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – مالی / واحد علوم و تحقیقات ۵۲۴۰ ۶۰۴
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران مرکزی ۵۱۰۷ ۸۹۹
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران جنوب ۵۰۸۱ ۹۰۲
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تبریز ۴۹۷۶ ۲۰۶

 مدیریت صنعتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی / واحد شیراز ۵۷۵۶ ۸۶
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات فارس ۵۴۲۹ ۱۸۷
مدیریت صنعتی / واحد اراک ۵۰۷۵ ۲۸۱
مدیریت صنعتی / واحد یزد ۵۰۴۲ ۳۲۶
مدیریت صنعتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد ۴۹۴۳ ۳۳۷
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه ۴۹۴۰ ۱۵۲
مدیریت صنعتی / واحد بافق ۴۸۳۷ ۲۹۰

مدیریت تکنولوژی – سیاستهای تحقیق و توسعه

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی – سیاستهای تحقیق و توسعه / واحد علوم و تحقیقات ۵۰۹۸ ۹۰۰
مدیریت تکنولوژی – سیاستهای تحقیق و توسعه / واحد تهران جنوب ۵۰۶۲ ۸۸۹

مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی / واحد علوم و تحقیقات ۵۱۸۵ ۸۱۰

 

 مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی / واحد علوم و تحقیقات ۵۰۹۶ ۹۴۵

مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی / واحد علوم و تحقیقات ۵۰۸۹ ۹۲۲

 

توضیحات:

آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و …) متفاوت می باشد.
دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است. لیست دانشگاههای پذیرش کننده این رشته در سالهای مختلف در سایت وجود دارد. ضمنا درج خط فاصله الزاما به معنای عدم پذیرش در آن واحد نیست و ممکن است به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعات خط فاصله درج شده باشد.
در برخی رشته ها ممکن است به دلیل وجود چند نوع دفترچه سوالات، امکان مقایسه دقیق ترازهای واحدهای مختلف دانشگاهی با یکدیگر از بین برود.
آخرین رتبه قبولی ذکر شده در سال ۱۳۹۲ به دلیل وجود ۲۰ انتخاب در پذیرش اولیه قابل مقایسه با سالهای قبل که تنها ۱ انتخاب وجود داشت نمی باشد. این رتبه، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین ۲۰ انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

3 thoughts on “مقایسه رتبه و محل قبولی، نمونه کارنامه، آخرین تراز و رتبه قبولی، ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲

  ناشناس

  (دی ۱, ۱۳۹۲ - ۲۰:۱۰)

  Grin Laugh Pain Question

  فاطی

  (بهمن ۵, ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۸)

  Pain Shock Time Out Money Mouth In Love

  behzad sh

  (اسفند ۱۴, ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۲)

  سلام خدمت دوستان عزیز و کنکوری و فعالان انجمن کنکور…
  ایشالا که نتیجه زحماتتون رو ببینید…
  واسه کارشناسی ارشد
  من دارای سهمیه ایثارگری هستم میخواستم بدونم با چه میانگین تراز و چه رتبه ای میتونم تو ذانشگاه تبریز مدیریت بازرگانی قبول بشم؟؟؟ حتی الامکان رتبه کشوری هم ذکر بشه…
  با تشکر و آرزوی موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette