مقام سابق بریتانیا: ترزا می یک مرده متحرک است/کوربین: آماده‌ام نخست‌وزیر بریتانیا بشوم

مقام سابق بریتانیا: ترزا می یک مرده متحرک است/کوربین: آماده‌ام نخست‌وزیر بریتانیا بشوم

مقام سابق بریتانیا: ترزا می یک مرده متحرک است/کوربین: آماده‌ام نخست‌وزیر بریتانیا بشوم