مقامات دفاعی آمریکا: یک قایق سپاه پاسداران به سمت بالگرد آمریکایی نشانه رفته است

مقامات دفاعی آمریکا: یک قایق سپاه پاسداران به سمت بالگرد آمریکایی نشانه رفته است

مقامات دفاعی آمریکا: یک قایق سپاه پاسداران به سمت بالگرد آمریکایی نشانه رفته است