معاون وزیر راه: باید در پرداخت جرائم رانندگی بخشودگی نداشته باشیم

معاون وزیر راه: باید در پرداخت جرائم رانندگی بخشودگی نداشته باشیم

معاون وزیر راه: باید در پرداخت جرائم رانندگی بخشودگی نداشته باشیم