معاون وزیر ارشاد: تلویزیون هاشمی را نشان می‌دهد و دختر ۹ساله‌م میگوید من تا حالا این آقا را در تلویزیون ندیده‌ام!

معاون وزیر ارشاد: تلویزیون هاشمی را نشان می‌دهد و دختر ۹ساله‌م میگوید من تا حالا این آقا را در تلویزیون ندیده‌ام!

معاون وزیر ارشاد: تلویزیون هاشمی را نشان می‌دهد و دختر ۹ساله‌م میگوید من تا حالا این آقا را در تلویزیون ندیده‌ام!