معاون استاندار: 2 شرور در رابطه به پاره کردن بنرهای تبلیغاتی کاندیداها در قم دستگیر شدند/ جمع آوری بنرهای غیرقانونی

معاون استاندار: 2 شرور در رابطه به پاره کردن بنرهای تبلیغاتی کاندیداها در قم دستگیر شدند/ جمع آوری بنرهای غیرقانونی

معاون استاندار: 2 شرور در رابطه به پاره کردن بنرهای تبلیغاتی کاندیداها در قم دستگیر شدند/ جمع آوری بنرهای غیرقانونی