معاون استانداری خراسان رضوی: کمبود تعرفه درانتخابات نداشتیم

معاون استانداری خراسان رضوی: کمبود تعرفه درانتخابات نداشتیم

معاون استانداری خراسان رضوی: کمبود تعرفه درانتخابات نداشتیم