مشاور شاه عربستان: مانع ورود هیچ مسلمانی به مسجد الحرام نشده‌ایم

مشاور شاه عربستان: مانع ورود هیچ مسلمانی به مسجد الحرام نشده‌ایم

مشاور شاه عربستان: مانع ورود هیچ مسلمانی به مسجد الحرام نشده‌ایم