مشاور امنیت ملی کاخ سفید: ایران می‌خواهد اعراب را ضعیف نگه دارد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: ایران می‌خواهد اعراب را ضعیف نگه دارد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: ایران می‌خواهد اعراب را ضعیف نگه دارد