مسجدجامعی، دنیامالی و سروری در انتخابات شورای شهر ثبت‌نام کردند

مسجدجامعی، دنیامالی و سروری در انتخابات شورای شهر ثبت‌نام کردند

مسجدجامعی، دنیامالی و سروری در انتخابات شورای شهر ثبت‌نام کردند