مسئولیت پلمب ساختمان پلاسکو با شهرداری نبود

مسئولیت پلمب ساختمان پلاسکو با شهرداری نبود

مسئولیت پلمب ساختمان پلاسکو با شهرداری نبود