مردم با چه شعارهایی از سخنان رهبری استقبال کردند؟

مردم با چه شعارهایی از سخنان رهبری استقبال کردند؟

مردم با چه شعارهایی از سخنان رهبری استقبال کردند؟