مراکز دولتی در روزهای ۱۹ و ۲۳ رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند/ گزارش وزرای اطلاعات و کشور درباره حوادث تروریستی اخیر

مراکز دولتی در روزهای ۱۹ و ۲۳ رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند/ گزارش وزرای اطلاعات و کشور درباره حوادث تروریستی اخیر

مراکز دولتی در روزهای ۱۹ و ۲۳ رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند/ گزارش وزرای اطلاعات و کشور درباره حوادث تروریستی اخیر