مدیریت بحران لرستان: یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است

مدیریت بحران لرستان:
یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است

مدیریت بحران لرستان:
یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است