مخالفت نماینده تبریز با استیضاح وزیر راه و شهرسازی

مخالفت نماینده تبریز با استیضاح وزیر راه و شهرسازی

مخالفت نماینده تبریز با استیضاح وزیر راه و شهرسازی