مخاطب سخنان سانسور شده ی اخیر رييس جمهور چه کسانی بودند؟ / چه کسانی و چرا «پاشنه هایشان را بر نکشیدند»؟ / روحانی دنبال تسویه حساب نیست اما…. +فیلم

مخاطب سخنان سانسور شده ی اخیر رييس جمهور چه کسانی بودند؟ / چه کسانی و چرا «پاشنه هایشان را بر نکشیدند»؟ / روحانی دنبال تسویه حساب نیست اما…. +فیلم
حتی اگر حسام الدین آشنا هم اصرار داشته باشد تا نوعی تصویر سازی کند که حسن روحانی بنایی برای ایجاد تغییرات در کابینه ندارد اما سخنان اخیر حسن روحانی آنقدر صریح و شفاف بوده است که کسانی که اهل سیاست اند و رییس جمهور را می شناسند به قطعی بودن برخی اصلاحات مهم در کابینه اطمینان یافته اند .

مخاطب سخنان سانسور شده ی اخیر رييس جمهور چه کسانی بودند؟ / چه کسانی و چرا «پاشنه هایشان را بر نکشیدند»؟ / روحانی دنبال تسویه حساب نیست اما…. +فیلم