محسن کوهکن: هر نوع سخنی که موجب توهین به مقامات کشور شود قابل دفاع نیست

محسن کوهکن: هر نوع سخنی که موجب توهین به مقامات کشور شود قابل دفاع نیست

محسن کوهکن: هر نوع سخنی که موجب توهین به مقامات کشور شود قابل دفاع نیست