محسن هاشمی: هیچ نقشی در تهیه لیست‌های انتخاباتی نداشته‌ام

محسن هاشمی: هیچ نقشی در تهیه لیست‌های انتخاباتی نداشته‌ام

محسن هاشمی: هیچ نقشی در تهیه لیست‌های انتخاباتی نداشته‌ام