مجید انصاری: ظلمی که به رئیس جمهوری می شود، در تاریخ انقلاب بی سابقه است

مجید انصاری: ظلمی که به رئیس جمهوری می شود، در تاریخ انقلاب بی سابقه است

مجید انصاری: ظلمی که به رئیس جمهوری می شود، در تاریخ انقلاب بی سابقه است