مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد

مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد

مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد